Sa vida de Murr

Primu Capitulu Sa prima pitzinnia de Murr

De sos mannos de Murr no si nd'ischit meda, de sos jajos e de sas jajas, no si nd'ischit nudda. Unu de sos antepassados, a narrer sa veridade, fit nobile. Sun sas faturas de Murr etotu chi lu naran.

Sa mama de Murr si naraiat Muritza, su babbu, Murutzu. Murutzu istaiat in unu muntonarzu. Muritza, injambu, istaiat in domo cun sos fizos. Muritza fit niedda, sende chu Muritzu fit trinadu. Murr ebbia fit naschidu nibidu, totu sas ateras fin nieddas o trinadas. Murr fit dechidu meda e, a prus, fit benammodidu, nemos l'aiat ebbia addutrinadu.

Agateit una mere pro semper cand'issu aiat ebbia bindighi dies. Tando no fit galu bonu a lingher su late dai su pratu.

Sa prima edade sua fit istada ispantosa. Jogaiat cando li pariat, mandigaiet faghiat totu su chi cheriat. Si che corcaiat in su cabidale de sa mere e ch'imberghiat sa conca in mesu a sos pilos de issa.

Segundu Capitulu Sas proas de Murr

Murr no tribagliaiat ebbia pro issu, no dassaiat mai sola sa mere e pro issa fateit cosas meda.

Pro assempru, cando sa mere fit dispiaghida Murr che li jumpaiat a coa e, intrendesiche cun assentu sas ugnas, reu in sas ancas de segus, nde li frobbiat sas lagrimas cun sa franchedda manca de nanti, sende chi sa dereta bi la poniat in su coddu. Faghiat totu, gai a diligu a diligu, chi no l'aiat rafiadu mai sa canterza.

Murr fit finas assupridu de un'addelentu chi in su mundu no bi nd'aiat ateru: fit bonu a inzevinare s'ora. Nemos poteit narrer comente fateret a ischire s'ora sene faddire mai. Sa note innanti de si che drommire, sa mere li naraiat a nde l'ischidare semper a oras divarias: una 'ia a sas 7, un'atera a sas 8, o finas a sas 9. E semper, bindighi minutos innanti de s'ora apostivigada, issu nde l'ischidaiat. Olja, galu sonni sonni, che lu franghiat cun un'inzestu de sa manu e Murr si la miraiat,che cherfende narrer: "Ses tue chi m'as nadu a ti nd'ischidare!"

Ma sa proa adalidosa de prus mannu importu de Murr est istada sa fura de un'arringada da s'ispassizu de una famila binghina. Sa cosa andeit goi. Unu sero sa mere neit a Murr chi in domo no b'aiat ite mandigare. "Iscujami", neit sa mere, "cras apo andare a butega a comporare caluna cosa". Murr isculteit e chisceit che chi aeret cumpresu e cherferet impromiter cosa: che a narrer: "Tranchiglia, chi no amus a morrer de famine!" Su manzanu infatu, cando sa mere si nd'ischideit bideit subra su cabidale un'arringada manna e rassa, e Murr pazosendesi. Comente e nende: "Mandiga e bonu proe ti fatat!" E dai ue nde fit bessida cuss'arringada? Sa mere cumprendeit dereta. Murr si fit arratuladu a s'ispassizu de sos bighinos e l'aiat furada. Sa mere andeit a che la torrare ma sos bighinos li nein: "Tennidebbola s'arringada! Nos at fatu aggradu mannu bidende comente s'atu 'ostra si nd'est apoderada." Acaesseit chi Murr aiat iscovacadu sa padedda, posca nd'aiat bogadu s'alasticu dai su imboligu de cellofan ue b'aiat tres arringadas, e pustis de aer seberadu da prus rassa, l'aiat juta a sa mere. Issu no nd'aiat postu in laras mancu un'ugnaredda.

Una die nde benzeit a domo dai sa campagna cun tres batulinas e las acuntrieit a su gotulu sou. Sa mere che las jagareit a manera chi Murr poteret mandigare, ma issu si setzeit e leeit a miaulare: "Dassade chi sas batulinas mandighen innanti meu!"

Sa cosa de no creer est chi mancari gai abbista no aeret imparadu a faeddare. Una 'ia ebbia sa mere si lu bideit in bisu faeddende. Murr fit seetzidu a ojos a sa bentana astrorada, meledosu che poniat sa franca in su bidreu e asseliu a jaru s'espresseit nende: "Ite randas... ite randas... ite randas...".

Tertzu Capitulu Sa ruta

A Murr aggradaiat, a prus de totu, a abbaidare su chi acaessiat in carrela dai s'antarile de sa bentana. E no bi diat aer apidu allega de si nd'ispantare si propiu in custu no b'esseret istada sa cajone de totu su perigulu. Sa mere, ch'istaiat in su pranu de ses. Unu sero, interis chi sa mere fit imbarratzada cun un'arrejinu longu in su telefonu Murr, setzidu che semper in s'antarile de sa bentana, fit abbaidende in tinu sos chi passaian o sos puzones. E, in s'interis, piulaiat che un'isputnik. Totinduna su piulu s'ivolteit in tichirriu ca Murr che fit rutu dai sa entana indainanti a sa mere tot'assustada. Pro sorte sua, che fit faladu subra sa loza chi fit a insubra de sa janna de fora. L'agatein miaulende e tremendesi. Su malu, como fit a nde lu falare dai sa loza. Duas maneras ebbia b'aiat: o cun s'iscala o passende in sa bentana de su primu pranu. In su primu pranu b'istaiat una femina betza abbetiosa chi no l'aggradessiat meda chi sa mere passeret peri sa bentana sua pro leare s'atu. Si che misceit tando unu piseddu pro dare s'ala a sa mere chi, faeddende cun sa 'etzaredda, neit: "Chene batos bos che dian aer mandigadu sos sorighes!". Sa femina pesseit a sa mala cundissione e, meledendebbei, si nde fateit sa birgonza. E gai a su piseddu deit s'ordine a nde leare s'atu. Murr torreit a domo e no che rueit prus.

Quartu Capitulu Sa perdida

Murr iscumparfeit chene dassare istiga. Sas cosas andein goi: sa mere fit tucada pro una chida a ateru logu e aiat incumandadu a sos amigos de andare a agatare a Murr e a li dare a mandigare. Sos bighinos contein, chi aian intesu frecuente su miaulu de Murr ancuschi' esseret atatu. Pranghiat e mutiat sa mere. Assora sa mere che fit in Crimea e no ischiat cantu fit penende Murr. Una die si bideit unu sonniu; fit che chi Murr aeret abbratzadu una pintura cun sas zancas e chi umpare si ch'esseret boladu a chelu. Cando si nd'ischiedeit muteit unu bighinu in Mosca e pregunteit si fit acaessida cosa a Murr. Li nein chi totu fit in ordine. Ma sa mere si seraiat chi fit acaessida cosa a Murr e no creteit a su chi l'aian nadu. A s'apreta li nein chi Murr fit iscumparfidu. Paret chi sa pessone chi aiat de li dare a mandigare aeret dassadu, pro cumbinassione, sa janna de s'ispassizu aberta. Si 'idet chi Murr si ch fit brincadu dai s'ispassizu in chirca de sa mere. No s'antigheit prus.

Cun custu si cungruit s'istoria, s'injantu calecunu no l'apat acasazadu in domo sua, e siet galu 'iu.

S'istoria berdadera de Murr est istada iscritta dae Katya Rudneva e Olga Sedakova. [Bortada dae: Clara Farina]

Finiu